OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. PREDMET OPĆIH UVJETA POSLOVANJA
1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između trgovačkog društva INTERMEDIA HEROES d.o.o. i digitalne agencije DIGITAL TAILORS u tvrtkinom vlasništvu, sa sjedištem u Sinju, Put Petrovca 1, OIB: 94869038714 (dalje u tekstu: IMH), kao davatelja usluga, te naručitelja usluga (dalje u tekstu: Naručitelj), kao korisnika usluga, u vezi s uslugom izrade i održavanja web stranica, kao i drugim uslugama koje su predmet ovih Općih uvjeta.
1.2. Predmet ovih Općih uvjeta jesu: usluge izrade web stranica koje mogu uključivati : postupak dizajniranja web stranice, postupak programiranja web stranice, postupak ugradnje web stranice, postupak postavljanja u funkciju web stranice, postupci savjetovanja i edukacija u vezi s korištenjem web stranica, usluge najma poslužitelja, usluge podrške web stranica, usluge održavanja web stranice, sve druge usluge koje IMH obavlja za Naručitelja, a za koje usluge IMH i registriran predmet poslovanja pri nadležnom trgovačkom sudu, i koje IMH može pružiti Naručitelju sukladno zahtjevu istoga (dalje u tekstu sve zajedno: Usluge).
1.3. Ovi Opći uvjeti odnose se i na ponudu IMH (dalje u tekstu: Ponuda), kao i na ugovore koje IMH sklopi s Naručiteljem usluge (dalje u tekstu: ugovori), te čine sastavni dio istih akata, odnosno ugovornih odnosa.
2. OBVEZE NARUČITELJA VEZANE UZ DOSTAVU PODATAKA I ODVIJANJE SURADNJE
2.1. Naručitelj Usluge mora biti poslovno sposobna fizička ili pravna osoba.
2.2. Naručitelj je dužan na zahtjev IMH predočiti sve obavijesti i isprave koje IMH može smatrati potrebnima radi sastavljanja Ponude, odnosno izrade ugovora.
2.3. Naručitelj je dužan u pisanom obliku izvijestiti IMH o svim promjenama osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u Ponudi odnosno ugovoru u pogledu statusa, identiteta i sjedišta odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od dana nastanka promjene. Ako Naručitelj ne izvijesti IMH o promjeni osobnih ili identifikacijskih naprijed navedenih podataka u predviđenom roku, Naručitelj je suglasan da mu se dostava smatra izvršenom slanjem na posljednje dostavljene osobne ili identifikacijske podatke.
2.4. Naručitelj se obvezuje surađivati s IMH kako bi IMH mogao zatražene i ugovorene Usluge izvršiti na vrijeme, i to na način da će IMH dostaviti sve potrebne materijale, dokumente, podatke, i ostalo kako bi IMH mogao pravovremeno započeti s realizacijom ugovorene Usluge, te omogućiti IMH pristup svim potrebnim informacijama odnosno sustavima , a koji su IMH potrebni za izvršenje/izvršavanje ugovorene Usluge.
3. UGOVORNI ODNOS
3.1. IMH će Naručitelju na zahtjev i sukladno prethodnim pregovorima dostaviti Ponudu koja će sadržavati sve bitne elemente ugovora. Sastavni dio ugovornog odnosa biti će i ovi Opći uvjeti poslovanja. U slučaju neslaganja između odredbi Ponude i ovih Općih uvjeta, prednost će imati odredbe Ponude, a potom odredbe ovih Općih uvjeta. Prihvaćanjem ponude nastaje ugovorni odnos o čemu se
– ili potpisuje Ugovor između Naručitelja i IMH
– ili se Naručitelju dostavlja Potvrda o dogovorenim uslugama
3.2. U slučaju da IMH sklapa s Naručiteljem ugovorne odnose oni se temelje na sklopljenom ugovoru. Sklopljeni ugovori mogu uključivati prethodno dostavljene Ponude ili su pak bez prethodno sastavljene ponude kao sastavnog djela. U slučaju neslaganja između odredbi ugovora i Općih uvjeta prednost će imati odredbe ugovora, a potom ovi Opći uvjeti.
3.3. U slučaju dostavljanja Potvrde Naručitelju, IMH obvezuje propisno izvršiti dogovorene usluge a Naručitelj po završetku usluge izvršiti plaćanje za dogovorene usluge.
3.4. Prilikom dostavljanja Ponude, odnosno potpisivanja ugovora, Naručitelju se uručuju ovi Opći uvjeti ili pisanim putem izjavljuje da će iste preuzeti sa internetskih stranica IMH.
4. UVIJETI PLAĆANJA
4.1. Cijene Usluga i njihov podroban opis u odnosu na vrstu, vrijeme, količinu i trajanje Usluge, kao i sve druge naknade na koje IMH bude imao pravo temeljem ugovornog odnosa utvrđene su važećim cjenikom IMH (u daljnjem tekstu: Cjenik), s tim da će konkretne cijene za svakog pojedinog Naručitelja biti definirane ugovornim odnosom, i to na način da IMH može svakom pojedinom Naručitelju odobriti popust na cijene iz Cjenika.
4.2. IMH u izdaje Naručitelju elektronički račun za usluge koje je Naručitelj koristio u vremenskom razdoblju reguliranim ugovornim odnosom, uključujući specifikaciju Usluga i naznakom datuma dospijeća do kojeg je Naručitelj dužan podmiriti račun. Predujam u svrhu početka pružanja usluga Naručitelj će platiti IMH sukladno uvjetima utvrđenim ugovornom odnosu, kao i u rokovima i na način utvrđen ugovornim odnosom.
4.3. IMH Naručitelju sve račune dostavlja e-mail porukom na službenu adresu ili na adresu naznačenu za slanje, a sve regulirano ugovornim odnosom. Naručitelj je dužan osigurati točnost i dostupnost svoje e-mail adrese i adrese za slanje pošte. Pritužbe u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti IMH u pisanom obliku u roku od 5 dana od dana zaprimanja računa. U suprotnom će se smatrati da Naručitelj prihvaća račun.
5. KVALITETA USLUGA I OTKLANJANJE ODGOVORNOSTI
5.1. IMH pruža Usluge Naručitelju sukladno odredbama važećih propisa u Republici Hrvatskoj, odnosno sukladno obvezama iz ugovornog odnosa. IMH se obvezuje sve Usluge obavljati profesionalno, stručno i pravovremeno.
5.2. IMH nije odgovoran za sadržaj koji Naručitelj postavlja na web stranicu koju izrađuje IMH.
5.3. IMH ima pravo postavljanja reklama na sistemski dio stranice na koju ima autorska prava i to u prostoru od maksimalno dvadeset posto određenog sistemskog dijela stranice.
5.4. IMH obavlja Usluge u svojim poslovnim prostorima. Izlazak kod Naručitelja u svrhu održavanja sastanka naplaćuje se sukladno Cjeniku, osim ako je drukčije utvrđeno ugovornim odnosom.
5.5. IMH neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja usluga IMH ili uslijed bilo kojih drugih razloga štetu, osim za štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom IMH.
5.6. IMH ima pravo shut down web stranice na koju polaže autorska prava ukoliko je ista hakirana.
5.7. Naručitelj obavlja osnovne redakcijske radove na stranici, administrativni background obavlja IMH.
6. REFERENCE I POTPIS
6.1. IMH nije vlasnik stranice ali smije na web stranicama Naručitelja na neupadljiv način ukazivati i upućivati na svoje poslovne web stranice i Naručitelj se obvezuje isto prihvatiti sve vrijeme dok koristi Usluge IMH.
6.2. IMH je vlasnik autorskih prava stoga je IMH dozvoljeno uvrstiti Naručiteljevu web stranicu ili inu uslugu koju pruža u vlastite reference i koristiti se tim podatkom u svrhu promidžbe vlastitih usluga.
6.3. IMH nije odgovoran za gubitak podataka na stranici.
7. PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA
7.1. Ugovorni odnos se sklapa u pravilu na određeno vrijeme s trajanjem definiranim Ponudom koja prihvatom dovodi do nastanka ugovornog odnosa, odnosno ugovorom.
7.2. Naručitelj i IMH imaju pravo dogovorno raskinuti ugovorni odnos i to slanjem obavijesti o raskidu ugovornog odnosa u pisanom obliku, preporučenom poštom, naslovljenom na važeću adresu druge ugovorne strane. U tom slučaju otkazni rok iznosi 30 dana od dana dostave obavijesti o raskidu ugovornog odnosa.
7.3. Kod korištenja Usluga trajnije naravi, dakle korištenja usluga najma i podrške web programa, korištenja usluga održavanja web stranica i drugih Usluga koje ne podrazumijevaju jednokratno korištenje, ako Naručitelj ne obavijesti IMH najkasnije 30 dana prije redovnog isteka trajanja ugovornog odnosa poštom preporučeno s povratnicom (dalje u tekstu: prvotni ugovorni odnos) o namjeri da se prvotni ugovorni odnos ne obnavlja, ugovorni odnos će se, a sve temeljem određenja sadržanog u ovim Općim uvjetima, obnoviti na isti period pod istim uvjetima kao što je utvrđeno prethodnim ugovornim odnosom, i to u odnosu na vrstu Usluge koja prema određenjima sadržanim u ovom članku može biti predmet obnavljanja (dalje u tekstu: obnovljeni ugovorni odnos).
7.4. U slučaju raskida ugovornog odnosa od strane Naručitelja i to prije isteka trajanja prvotnog ugovornog odnosa utvrđenog u Ponudi odnosno ugovoru, kao i u slučaju da IMH u bilo kojem trenutku raskida ugovorni odnos zbog toga što Naručitelj krši obveze koje je preuzeo sklapanjem ugovornog odnosa na način predviđen u članku 7.5. ovih Općih uvjeta, Naručitelj je dužan platiti ugovornu kaznu IMH koja se sastoji u razlici između pune cijene ugovorenih Usluga utvrđene Cjenikom IMH i cijene koju je Naručitelj plaćao IMH temeljem ugovornog odnosa i to od datuma sklapanja ugovora do datuma prestanka ugovornog odnosa. IMH će Naručitelju za taj iznos izdati račun koji se Naručitelj obvezuje podmiriti.
7.5. IMH ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez otkaznog roka i bez obveze vraćanja predujma i svih drugih sredstava koja mu je Naručitelj uplatio u sljedećim slučajevima kršenja ugovornih obveza od strane Naručitelja, uz napomenu da ugovorni odnos u takvoj situaciji prestaje trenutkom dostave obavijesti IMH o prestanku ugovornog odnosa, i to: ako Naručitelj ne dostavi/omogući IMH svu potrebnu dokumentaciju odnosno pristup svim potrebnim informacijama koji onemogućavaju IMH u ispunjavanju svojih obveza odnosno uzrokuju zakašnjenje IMH u ispunjavanju preuzetih obveza; ako Naručitelj neprestano kasni s podmirivanjem računa IMH u odnosu na obvezu plaćanja računa u rokovima dospijeća istih, ako Naručitelj nije podmirio 3 računa IMH uzastopce, ako Naručitelj vrši preinake u sadržaju Usluga koje je isporučio, i za koje odgovara IMH bez pismenog odobrenja IMH, ako je protiv Naručitelja otvoren ili započet stečajni ili neki sličan postupak, ako Naručitelj prekrši neku od svojih obveza utvrđenu ovim Ugovorom i prilozima ovom Ugovoru, a što bi moglo imati za posljedicu nastanak štete za IMH, ako Naručitelj protiv IMH poduzima takve radnje i aktivnosti zbog kojih IMH trpi štetu i gdje je IMH narušen poslovni ugled
9. SALVATORNA KLUZULA
9.1. Ukoliko se bilo koja odredba ovih Uvjeta pokaže ništavnom, ostale odredbe Općih uvjeta poslovanja ostaju na snazi. Ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja je najbliža trgovačkom cilju koji su ugovorne stranke htjele postići ranijom odredbom koja je proglašena ništavnom. Ukoliko ima više ništavnih odredbi, ova klauzula se primjenjuje za svaku ništavnu odredbu.
10. ZAVRŠNE ODREDBE
10.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Usluge koje IMH pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, kao i na sve nove Usluge, koje će IMH pružati u budućnosti.
10.2. IMH ove Opće uvjete korištenja može povremeno prilagođavati radi promjene funkcionalnosti te uzimajući u obzir zakonske zahtjeve. Ažurirani Opći uvjeti će u svakom trenutku biti dostupni na službenim stranicama IMH
10.3. Za sve sporove koji bi mogli proizići iz ugovornih odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, IMH i Naručitelj će nastojati mirnim putem. Ako ugovorne strane sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan sud u Zagrebu.

U Sinju, 10.5.2016.